สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 17 1. เด็กชายลัญจกร  บุญเหมาะ
 
1. นางจารุณี  พรหมสุขันธ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัลยากร  แสงลี
2. เด็กหญิงปิยะดา  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงอรนลิน  นามประมา
 
1. นางจารุณี  พรหมสุขันธ์
2. นางสาวจิตภรณ์  ทะลา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงกชกร  แสงลี
2. เด็กชายจอมพล  เขจรจิตร
 
1. นางสปิง  แสงลี
2. นายวิตัด  พรหมพินิจ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายนพกัณฑ์  พรหมสุขันธ์
2. เด็กชายวิตติวัต  แสนสวาท
 
1. นางสปิง  แสงลี
2. นายธีระ   รอดสวัสดิ์