สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจอมนาง  เขจรจิตร
 
1. นางจารุณี  พรหมสุขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงมณฐกาญจน์  ประพันธ์
 
1. นางสปิง  แสงลี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลมาศ  ภาวงศ์
 
1. นางจารุณี  พรหมสุขันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เมืองขันธ์
 
1. นางสปิง  แสงลี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  สุกพอดี
 
1. นางจารุณี  พรหมสุขันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 16 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ธรรมคันธี
2. เด็กหญิงพาราไดซ์  แก้วกาบิน
 
1. นางจารุณี  พรหมสุขันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงจอมนาง  เขจรจิตร
 
1. นางสาววาสินี  พรหมศรี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายภควัต  พรหมสุขันธ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ลาวงศ์เกิด
 
1. นางสปิง  แสงลี
2. นายธีระ   รอดสวัสดิ์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  อุ่นวิเศษ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญล้ำ
3. เด็กหญิงสุพัศสร  งอยไธสง
 
1. นางสาววาสินี  พรมศรี