สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. นางสาวจริญญา  ยศตะโคตร
2. เด็กชายชัยชิต   ชาวโยธา
3. เด็กหญิงปิยะดา  มูลโสม
 
1. นางพรเพชร   กงลีมา
2. นางบุษบา  อิ้มพัฒน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายจักรินทร์  ไชยคำ
 
1. นายสมหวัง  ทิพวงศ์ษา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญศรี
 
1. นายสมหวัง  ทิพวงศ์ษา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายชาติชาย  ดอกจันทร์
2. เด็กชายบัญชา  จันทร์เพ็งเพ็ญ
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  จิเหิบ
 
1. นายสมหวัง  ทิพวงศ์ษา
2. นางสุภาณี  จันทร์เพ็งเพ็ญ