สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พลอยสมบูรณ์
 
1. นางอุทัย  สู่เสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นางสาวสุดารัตน์  ขันติยู
 
1. นางสุภาณี   จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    จิเหิบ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์   ศรีเกื้อกลิ่น
 
1. นางอุทัยวรรณ   สู่เสน
2. นางสาวอุไรวรรณ   ฟองอ่อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.3 ทอง 11 1. เด็กชายวรภัทร   ประมวล
2. เด็กหญิงสุกัญญา    กางทอง
 
1. นางสุรพร   มุงธิสาร
2. นางอานุชจรีย์   ธิวะโต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทอนรินทร์
 
1. นายสมหวัง  ทิพวงศ์ษา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายกษิดิศ  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์มาลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระศักดิ์  โภคา
 
1. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  ขันติยู
 
1. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กชายตระการ  แสงทอง
 
1. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ขันติยู
 
1. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตระการ  แสงทอง
2. เด็กหญิงนพกานต์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวบุษกร  ก้อนแพง
4. เด็กหญิงปิยะดา  มูลโสม
5. เด็กหญิงพรสุดา  วงศ์คำแก้ว
6. เด็กหญิงพัชริดา  กางทอง
7. เด็กชายภัทรพล  เอี่ยมพิมพันธุ์
8. เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์เพ็งเพ็ญ
9. นางสาวสุดารัตน์  ขันติยู
10. นางสาวสุธราทิพย์  ในพลกรัง
 
1. นายสมหวัง  ทิพวงศ์ษา
2. นายสมศักดิ์  ซองทุมมินทร์
3. นางพรเพชร   กงลีมา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหฤทธิ์  ล้วนวิเศษ
2. เด็กชายอาทิตย์  โคตรวิชัย
3. นายเกียรติภูมิ  โภคา
 
1. นางสุภาณี  จันทร์เพ็งเพ็ญ
2. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรสุดา  วงศ์คำแก้ว
2. เด็กหญิงพัชริดา  กางทอง
3. เด็กหญิงอรพิน  ทิพย์วงษา
 
1. นางพรเพชร  กงลีมา
2. นางสุรพร  มุงธิสาร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงจินตนา  ปีคุณ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เหลาแตว
3. เด็กหญิงศิริธร  ฟองอ่อน
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์มาลา
2. นางสุรพร  มุงธิสาร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์คำแก้ว
2. เด็กหญิงมนัสชนก  สีสวาสดิ์
3. เด็กหญิงอรสา  ทิพย์วงษา
 
1. นายสมหวัง  ทิพวงศ์ษา
2. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรพล  เอี่ยมพิมพันธุ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์เพ็งเพ็ญ
3. เด็กหญิงอรสา  ทิพย์วงษา
 
1. นางสุรพร  มุงธิสาร
2. นางพรเพชร  กงลีมา
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.43 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติภูมิ  โภคา
 
1. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์