สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจริยาพร   กรวิรัตน์
2. เด็กหญิงจินตนา   สิงหา
3. เด็กหญิงมณีวรรณ   แก้วแสงอ่อน
 
1. นางสาววิไลพร  อาจณะรงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   บาลี
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีวิบูล
3. เด็กหญิงอริสา   สารบาญ
 
1. นางสาววิไลพร  อาจณะรงค์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชีวาพร   ดวงโสภา
2. เด็กหญิงสุธิตา   ศรีระวงษ์
 
1. นายเฉลิม   ว่องไว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงมะลิษา   แผงนาวิน
 
1. นางรักษินันท์   ปานนิล
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายนัทกร   ภูคำวงศ์
2. เด็กชายนันทวัตร์   โลปัดถา
3. เด็กชายพจอานนท์   สังกาวร
4. เด็กชายภูเมศ   สมสร้อย
5. เด็กชายสุพัตรา   ชมภูแดง
 
1. นายเฉลิม  ว่องไว