สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร   ช่องบัว
 
1. นางเบญจวรรณ   จงหมั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรวิลัย   สังขพงษ์
 
1. นางเบญจวรรณ   จงหมั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   มาละการ
2. เด็กหญิงศิริพร   มาฆะพรศิริ
 
1. นางเบญจวรรณ   จงหมั่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายนิติธร   วัลละ
2. เด็กชายปัทวิชญ์   รักเสมอวงษ์
 
1. นางทิพย์สุดา   จันทร์ปุ่ม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง 4 1. เด็กชายนิติภูมิ   พระราช
2. เด็กชายพิสิษฐ์   คำตั้งหน้า
 
1. นางสาวกัญญาพร  คำทนต์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรชัย   เพชรนุช
2. เด็กชายสมบูรณ์   สมสร้อย
 
1. นางสรัญญา  ศรสุราษฎร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ   กรวิรัตน์
2. เด็กชายนันทวัตร์   แก่นจำปา
 
1. นายมหิทธิศักดิ์  ศรสุราษฏร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ปูคะภาค
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   เนตรภักดี
3. เด็กหญิงพินิตนันท์   จันทา
4. เด็กชายศุภวัฒน์   เสนสี
5. เด็กชายสิทธิพล   หงษ์โสภา
 
1. นางสาวรักษินันท์   ปานนิล
2. นางเบญจวรรณ   จงหมั่น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร   มิ่งแสง
2. เด็กหญิงพรรณณิภา   อินทร์กัลยา
 
1. นางสาวอภิวันทน์  ผลจันทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติญาณี   วณิชาชีวะ
 
1. นางสาวรักษินันท์   ปานนิล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา   แสวงชัย
 
1. นางสาวรักษินันท์   ปานนิล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ธงศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สีวะโสภา
 
1. นางสาวกัญญาพร   คำทนต์
2. นางสาวรักษินันท์   ปานนิล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เพ็ญสุข
2. เด็กหญิงภัทรพร   ยื่นแก้ว
 
1. นางสาวรักษินันท์   ปานนิล
2. นางเบญจวรรณ   จงหมั่น
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกสิวัฒน์   รักเสมอวงษ์
 
1. นางสาวรักษินันท์   ปานนิล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กชายจักริน   ชมภูพื้น
 
1. นายมิ่งกมล   ธิโสภา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงอาทิตยา   กางแก้ว
 
1. นางสาวมิ่งกมล   ธิโสภา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   นิลรัตน์
 
1. นางสาวมิ่งกมล  ธิโสภา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์   มะธุวร
 
1. นางสาวมิ่งกมล   ธิโสภา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรเทพ   วงสาลี
 
1. นางสาวมิ่งกมล  ธิโสภา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดิศร   ยะนิลทร
 
1. นายสนาม  บัวพิษ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา   กางแก้ว
 
1. นางสาวมิ่งกมล   ธิโสภา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงธารทิพย์   ถามูลเลด
2. เด็กหญิงภัทรดา   ทิพย์ประสงค์
3. เด็กหญิงวรรณวิศา   แผวชมพู
 
1. นางเบญจวรรณ   จงหมั่น
2. นางสาวรักษินันท์   ปานนิล
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิรศน์   ประไพ
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ธงศรี
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   อุ่นจิตร
 
1. นางสาวกัญญาพร  คำทนต์
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชยา   เปลี่ยนผึ้ง
2. เด็กหญิงภัทรปภา   มองบุญ
3. เด็กหญิงวิภาวี   ธงศรี
 
1. นางพิมพ์นารา   มองบุญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์   บุญรักษา
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชานันท์   โคตรปัญญา
2. เด็กหญิงติณญา   วนิชาชีวะ
3. เด็กหญิงนิรัชพร   วงษ์ษา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   บุญรักษา
2. นางสาวพิมพ์นารา   มองบุญ
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ศรีคำวงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์   ขันธะจันทร์
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทนงศักดิ์   พรหมหา
 
1. นายสุรศักดิ์   ขันธะจันทร์
 
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลชาติ   แจ้งใบ
 
1. นายสนาม  บัวพิษ
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร   ธงศรี
 
1. นายสุรศักดิ์   ขันธะจันทร์
 
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลชาติ   แจ้งใบ
 
1. นางสาวอภิวันทน์  ผลจันทร์
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์   สาโร
2. เด็กชายก้องภพ  กรวิรัตน์
3. เด็กชายจักริน   ชมภูพื้น
4. เด็กหญิงชนัฐกานต์   ราชาหงษ์
5. เด็กชายชลชาติ    แจ้งใบ
6. เด็กชายชัยวัฒน์   ศรีคำวงษ์
7. เด็กหญิงช่อชมภู   แก้วสะอาด
8. เด็กชายทนงศักดิ์   พรหมหา
9. เด็กหญิงทิพย์ปภา   แก้วเชียงหวาง
10. เด็กชายทีปกร   ยะนิลทร
11. เด็กชายธนาทร   โม้ทอง
12. เด็กหญิงธนิพร   ธงศรี
13. เด็กชายธนโชติ   ราชาหงษ์
14. เด็กหญิงนงนภัส   กิมะโน
15. เด็กหญิงนันทพร   บุญสังข์
16. นางสาวปิยะอมร   สว่างรัตน์
17. เด็กชายพงศกร   ธงศรี
18. เด็กชายพีระพัฒน์  สารบาล
19. เด็กหญิงรมย์รวินท์   คำลือ
20. เด็กหญิงวลัญญา   บุญเพี้ย
21. นางสาววิภาภรณ์   สีหามาตร
22. เด็กชายวีระพล   บุญเสริม
23. เด็กหญิงศิรประภา   เสนาพิทักษ์
24. นางสาวสุวดี   ธงศรี
25. เด็กชายอธิราช   ธงศรี
26. เด็กชายอนุวัฒน์   โตโนลา
27. เด็กหญิงอัญธิวา   สิงนาค
28. เด็กหญิงอาทิตยา   กางแก้ว
29. เด็กหญิงอารียา   ไชยคุณ
30. นางสาวอิสราภรณ์   จิตเจริญ
 
1. นายสนาม  บัวพิษ
2. นายสุรศักดิ์   ขันธะจันทร์
3. นางสาวอภิวันทน์  ผลจันทร์
4. นายบุญหลาย  คำผง
5. นายอดิศักดิ์  บุญเพี้ย