สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.2 เงิน 18 1. เด็กหญิงฐิติพร  พิมพ์พา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิลารักษ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิลารักษ์
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ทัศจันดา
5. เด็กหญิงมณีจันทร์  บุตรชาติ
 
1. นางสาวบุญณเรศ  บุญเทียบ
2. นางเกศินี  เห็นหลอด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายกมล  จิตอาคะ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  คำลือชา
3. เด็กชายวรท  นาโควงค์
 
1. นางพิสมัย  นาคี
2. นางสาวทัศนืย์  เครือหมื่น
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราราช
2. เด็กหญิงสรชล  สุราราช
3. เด็กชายเจษฎากร  เกษมสุข
 
1. นายประจักร  โพธินี
2. นางสาวทัศนืย์  เครือหมื่น
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายสิรธีร์  สอนวงษา
2. เด็กชายสุธี  สังข์สมศักดิ์
 
1. นางเกศินี  เห็นหลอด
2. นางสาวบุญณเรศ  บุญเทียบ