สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  นาเหลากลาง
2. เด็กหญิงณัฏฐินี  ชนะกิจ
3. เด็กหญิงรัญชนา  ดวงดี
 
1. นางสาวกรกนก  เสนเสนา
2. นางสาวกัญญา  แสนศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวรวัฒน์  อินทะลึก
2. เด็กชายเชษวุฒิ  พันธ์ศรี
 
1. นายอภิสิทธ  ศรีวิพันธุ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.25 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนัยชนม์  รบศึก
2. เด็กชายปฏิภัทร  แพทย์จันลา
 
1. นายอภิสิทธ  ศรีวิพันธุ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงiรัญชนา   ดวงดี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  นาเหลากลาง
3. เด็กหญิงชาลิสา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงณัฏฐินี  ชนะกิจ
5. เด็กหญิงสุพัชญา  ลัทธะโล
 
1. นางสาวกรกนก  เสนเสนา
2. นางสาวชนานาถ  ชาฎา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงชาลิสา  พลเยี่ยม
 
1. นางดวงใจ  ล้อมมหาดไทย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง 6 1. เด็กชายอำนาจ  บุญยัง
 
1. นายไข  จันโท
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายอำนาจเจริญ  บุญยัง
 
1. นายไข  จันโท
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงชาลิสา  พลเยี่ยม
 
1. นางดวงใจ  ล้อมมหาดไทย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายชนะศึก  จันทะเหลา
2. เด็กหญิงณัฏฐินี  ชนะกิจ
3. เด็กชายวรวัฒน์  สินทะลึก
4. เด็กชายวุฒิชัย  บุญมาก
5. เด็กชายอดิศร  เชียงพฤกษ์
6. เด็กชายอนุวัฒน์  นินทะราช
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศรีวิพันธุ์