สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะฮี สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลิดา   ภาคสุโพธิ์
2. เด็กชายพชรพล   อินทรวิศิษฐ์
 
1. นายวรวุฒิ  แพงดวงแก้ว
2. นายธงเพชร  เกษงาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ดวงสุภา
2. เด็กชายพีระพงษ์  ทุมรี
 
1. นายวรวุฒิ  แพงดวงแก้ว
2. นายธงเพชร  เกษงาม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดารุณี   ขุนทอง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร   นนธิบุตร
3. เด็กหญิงวนิดา  ไชยะวัง
 
1. นางเย็นจิต   ผาอินทร์
2. นางพยอม   แสนเศษ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระวัฒน์   ภาคสุโพธิ์
 
1. นางสาวศรินยา   คำมี