สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 39.8 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชนารดี  เจริญชัย
 
1. นางวิชชุดา  ทุมรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เปาวะนา
 
1. นายทองเปรียว  จันทร์ทองศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรนภา  วะจีสิงห์
 
1. นายทองเปรียว  จันทร์ทองศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทชา  ศิริศักดิ์
 
1. นายทองเปรียว  จันทร์ทองศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายคณาธิป  เขื่อนกองแก้ว
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  จันเกตุ
3. เด็กชายองอาจ  บุญภักดี
 
1. นายทองเปรียว  จันทร์ทองศรี
2. นางสาววิชชุดา  ทุมรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 20 1. เด็กชายณัฐดนัย  เขื่อนกองแก้ว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   ริภา
3. เด็กชายอนุรัตน์  เขื่อนกองแก้ว
 
1. นายทองเปรียว  จันทร์ทองศรี
2. นางสาวขวัญนภา  จันทร์ทองศรี