สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อุตทุมราช
 
1. นางชำนาญ  สมพินิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67.1 ทองแดง 8 1. เด็กชายวรรณกร  วรรณขาว
2. เด็กชายอภินัทธ์  ตาสว่าง
3. เด็กชายเสกสรรค์  หัวเมืองราช
 
1. นางนวลศรี  ศรีปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภาวงศ์
2. เด็กหญิงนวลจุฑา  สาออน
3. เด็กชายวงค์มณี  มูลพันธ์
 
1. นางชำนาญ  สมพินิจ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ปักเคเต
 
1. นางนวลศรี  ศรีปัญญา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจูนซอง  คิม
 
1. นายนวลศรี  ศรีปัญญา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริชาต  นามประมา
2. เด็กหญิงศิรินถา  บุบผาสวย
3. เด็กหญิงเกศรา  ปานแก้ว
 
1. นายประจักษ์  สีวงษา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายปิยะณัฐ   สมบัติศรี
2. เด็กชายรวินท์นิภา  โมกศรี
 
1. นายประจักษ์  สีวงษา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายจูนซอง   คิม
2. เด็กชายธนภัทร  ก่อทอง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ฟ้าเมือง
4. เด็กชายอธิพงษ์  นามประมา
5. เด็กชายอนุวัตร  นามประมา
 
1. นางนวลศรี  ศรีปัญญา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กชายนวพล  ศรีมี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ภูมิประมาณ
3. เด็กชายยงยศ  พาเสน่ห์
4. เด็กชายวรชิต  นามเดช
5. เด็กชายเสกสรรค์  หัวเมืองราช
 
1. นางนวลศรี  ศรีปัญญา
2. นางชำนาญ  สมพินิจ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจูนซอง  คิม
2. เด็กชายนวพล  ศรีมี
3. เด็กชายน้ำเหนือ  ยามิ
4. เด็กชายอธิวัตน์  ปักเคเต
5. เด็กชายอนุวัต  นามประมา
 
1. นางนวลศรี  ศรีปัญญา
2. นางชำนาญ  สมพินิจ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  คำไพรินทร์
 
1. นางชำนาญ  สมพินิจ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 16 1. เด็กหญิงปาริชาต  นามประมา
 
1. นางนวลศรี  ศรีปัญญา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยธานี
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ผลาหน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  อุดทุมราช
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภาวงศ์
5. เด็กหญิงธัญสุดา  จันทะพินิจ
6. เด็กหญิงนวลจุฑา  สาออน
7. เด็กหญิงวงค์มณี  มูลพันธ์
8. เด็กหญิงศิริกานดา  นามประมา
9. เด็กหญิงศิรินภา  บุบผาสวย
10. เด็กหญิงเกศรา  ปานแก้ว
 
1. นางชำนาญ  สมพินิจ
2. นางนวลศรี  ศรีปัญญา
3. นายประจักษ์  สีวงษา
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ภูอาลัย
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  มงคล
 
1. นายประหยัด  สุนทร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกันติชา  ขุนชะลา
2. เด็กหญิงสิดาพร  ปานช้าง
 
1. นางสาวสิริยา  พาคำ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายจิราพงศ์  วรรณขาว
2. เด็กชายปิยะณัฐ  สมบัติศรี
3. เด็กชายภาณุวัติ  ภักดีชาติ
4. เด็กชายวิศรานนท์  ดาวเศรษฐ์
5. เด็กชายวิษณุ  วงค์ภาคำ
6. เด็กชายอดุลย์  กันนะเสน
 
1. นายประหยัด  สุนทร
2. นายประจักษ์  สีวงษา
3. นายจุรินทร์  ดวงมาลย์