สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงขวัญชนก  โคตรเครื่อง
 
1. นางพิศสุณี  ทองจรัส
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุนารักษ์
2. เด็กหญิงจีระพร  ไชยรบ
3. เด็กชายเนติธร  ตองตาสี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ไขประภาย
2. ส.ต.ท.ชัชวลิต  สีแก้วอ้ม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 16 1. เด็กชายอนุชา  อาษาขันธ์
 
1. นางนวลอนงค์  สุนารักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กชายอนุชา  อาษาขันธ์
 
1. นางนวลอนงค์  สุนารักษ์