สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาเข็มทอง
2. เด็กหญิงจิรประภา  นรสาร
3. เด็กหญิงปารวี  เหลาแตว
 
1. นางจุรีภรณ์  ทองมุล
2. นางปณิตา  วินทะชัย