สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุภัทรชา  แสนไชย
 
1. นางรุ่งลาวัล  เห็นหลอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 41.2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพินทุสร  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1. นางนิรันดร  จันลาวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิลิลทิพย์  คำทะเนตร
 
1. นางนิรันดร  จันลาวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิราพร  อินทะวงค์
 
1. นางรุ่งลาวัล  เห็นหลอด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงเจนจิรา  น้ำจันทร์
 
1. นางรุ่งลาวัล  เห็นหลอด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปิ่นกา
 
1. นายประยูรชัย  กันบุรมย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอาทิตติยา  ศรีเดช
 
1. นายอดุลศักดิ์  ทองคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  ศรีผูย
2. เด็กหญิงพรณภา  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงศศิธร   ศรีลาราช
 
1. นางสาวธันยพร  แก้วดี
2. นางสุมาลี   ธิวะโต
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรพรรณ  ภักดิ์ใส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสตสิงห์
 
1. นายณัฐปคัลภ์  ลุนจักร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงนารถวดี  แสนหูม
2. เด็กหญิงลักขณา   สอนสมนึก
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กล้ายิ่ง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงทอง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนละเอียด
 
1. นางรัชนิดา  สุราษฎร์
2. นางสำรวย  สอนสมนึก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายสมชาย  ศรีผูย
2. เด็กหญิงเสาวภา  ศรีผูย
 
1. นางสุมาลี   ธิวะโต
2. นางสาวธันยพร  แก้วดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. นางสาวสายชล  ศรีผูย
 
1. นายสุริยา  ไชยเชษฐ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ศรีลาราช
 
1. นายสุริยา  ไชยเชษฐ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. นางสาวศิราธร  ประติตัง
 
1. นายสมหมาย  ทิพวงศ์ษา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 14 1. เด็กชายอนุพงษ์  พอสินธุ์
 
1. นายสมหมาย  ทิพวงศ์ษา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิติมา  ไชยวุฒิ
 
1. นายสมหมาย  ทิพวงศ์ษา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 19 1. เด็กหญิงนิภากรณ์  โพธินี
 
1. นางสาวจริยา  มาตราช
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.6 เงิน 13 1. เด็กชายนิเวศน์  นามมุงคุณ
 
1. นายสมหมาย  ทิพวงศ์ษา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิภาพร  บุตรราช
 
1. นายสมหมาย  ทิพวงศ์ษา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติวินท์  ศรีลาราช
2. เด็กชายชวลิต  พรมภา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้ายิ่ง
4. เด็กชายธิติวัฒน์  แก้วดี
5. เด็กชายพิทักษ์  ไพรัตน์
6. เด็กชายวีระศักดิ์  โพธินี
 
1. นางรัชนิดา  สุราษฎร์
2. นางรัชนี  กันบุรมย์
3. นางพัฒนา  สัพโส
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราพร  โพธินี
2. เด็กหญิงศรุตา  หนองงอก
3. เด็กหญิงสุภัทรชา  แสนไชย
 
1. นางนิรันดร  จันลาวงศ์
2. นางรุ่งลาวัล  เห็นหลอด
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายจักรพรรณ  ภักดิ์ใส
2. เด็กชายฐากร  จันทร์หอม
 
1. นางสาวธันยพร  แก้วดี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงศิริธร  โนตสุพา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีผูย
3. เด็กหญิงอภัสรา  บุราคร
 
1. นางนิรันดร  จันลาวงศ์
2. นายสมหมาย  ทิพวงศ์ษา
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีลาราช
2. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีผูย
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เกตวงศ์ษา
 
1. นายสมหมาย  ทิพวงศ์ษา
2. นางนิรันดร  จันลาวงศ์
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงภัทรจิตร  คำจวง
2. เด็กชายศิวกร  วรดี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  สมพันธ์
 
1. นางนัตยา  คำทะเนตร
2. นางสาวขนิษฐา  สุภาพันธ์
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงกุสุมา  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงธนพร  สอนสิงห์
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรีรอด
 
1. นางนัตยา  คำทะเนตร
2. นางสาวขนิษฐา  สุภาพันธ์
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธิตา  เกตุวงษา
 
1. นางสำรวย  สอนสมนึก
 
28 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมผกา  จิตอาคะ
2. เด็กชายภัทรพล  แสนสุข
 
1. นางพัฒนา  สัพโส
2. นายนิตยา  กลยณีย์
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรพล  แสนสุข
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  อุปพงษ์
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายภคนันท์  มณีโชติ
 
1. นายสุริยา  ไชยเชษฐ์
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธิตา  เกตุวงษา
 
1. นางสำรวย  สอนสมนึก
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธิชัย  อักษรศักดิ์
 
1. นางสาวธันยพร  แก้วดี
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชชาทร  ทุมกิจจะ
2. เด็กชายภคนันธ์  มณีโชติ
3. เด็กชายภัทรพล  แสนสุข
 
1. นายสุริยา  ไชยเชษฐ์
2. นางสาวนิโลบล  คำมุงคุณ
 
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กชายพายุพักตร์  คำมั่น
 
1. นางสุมาลี   ธิวะโต
 
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 83.22 ทอง 6 1. เด็กชายธนดล  ศรีผูย
 
1. นางรัชนี  กันบุรมย์
 
36 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภัสษร  ศรีลาราช
 
1. นางนิตยา  กลยณีย์
 
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณรงค์  ลีพรม
 
1. นายประยูรชัย  กันบุรมย์
 
38 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุพงษ์  พอสินธุ์
 
1. นายสุริยา  ไชยเชษฐ์
 
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายฐากร  จันทร์หอม
 
1. นางพัฒนา  สัพโส