สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 41.2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพินทุสร  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1. นางนิรันดร  จันลาวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปิ่นกา
 
1. นายประยูรชัย  กันบุรมย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอาทิตติยา  ศรีเดช
 
1. นายอดุลศักดิ์  ทองคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรพรรณ  ภักดิ์ใส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสตสิงห์
 
1. นายณัฐปคัลภ์  ลุนจักร