สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงเจนจิรา  น้ำจันทร์
 
1. นางรุ่งลาวัล  เห็นหลอด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. นางสาวสายชล  ศรีผูย
 
1. นายสุริยา  ไชยเชษฐ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ศรีลาราช
 
1. นายสุริยา  ไชยเชษฐ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. นางสาวศิราธร  ประติตัง
 
1. นายสมหมาย  ทิพวงศ์ษา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.6 เงิน 13 1. เด็กชายนิเวศน์  นามมุงคุณ
 
1. นายสมหมาย  ทิพวงศ์ษา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายจักรพรรณ  ภักดิ์ใส
2. เด็กชายฐากร  จันทร์หอม
 
1. นางสาวธันยพร  แก้วดี
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงภัทรจิตร  คำจวง
2. เด็กชายศิวกร  วรดี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  สมพันธ์
 
1. นางนัตยา  คำทะเนตร
2. นางสาวขนิษฐา  สุภาพันธ์