สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเหมือง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติภพ  ภูชะธง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลุนจันทา
3. เด็กชายเธียรวิชญ์  สอนสุข
 
1. นางกัณหา  อินทร์คำน้อย
2. นายสมพาด  เจริญไชย
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสราวุฒิ  จันทะทอง
 
1. นางกัณหา  อินทร์คำน้อย
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสราวุฒิ  จันทะทอง
 
1. นางกัณหา  อินทร์คำน้อย