สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงเกวลิน   ศรีพรหม
 
1. นางสาวกอนแก้ว  จันทะเกษ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายธนภูมิ   คงโนนนอก
2. เด็กชายสิวัฒน์   นิลหล้า
 
1. นายโชตินรินทร์   พรมสุริย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.75 เงิน 17 1. เด็กหญิงขวัญชนก   แสงสว่าง
2. เด็กหญิงชนิสรา   หวานเสร็จ
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์   หนูประสิทธิ์
4. เด็กหญิงพัชราภา   ริศรี
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์   พันโกฏิ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ราชสิน
2. นายนพณัฐ  ปวงสุข
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลลดา   ที่ดงเย็น
2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์   นันอุดร
 
1. นายวิวัฒน์  กุตัน
2. นายพงษ์สวัสดิ์  อินธิดา