สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กชายเมธาวี  คำมนิตย์
 
1. นางสาวธิดาทิพย์   วิดีสา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 17 1. เด็กชายสุกฤษฎ์  พินิจมนตรี
 
1. นางสาวนวลละมัย  แสนสง่า
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พาภิรมย์
2. เด็กหญิงจันทรวิมณ   เฝ้าเฟื้อย
3. เด็กหญิงเกวลิน    ศรีพรหม
 
1. นางสาวกอนแก้ว  จันทะเกษ
2. นายชินกร   พิมพิลา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์   กุละพรม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สู่สุข
 
1. นายจิตรกร   คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สู่สุข
2. เด็กชายอนุวัฒน์   มอไธสง
 
1. นายจิตรกร   คำธิมา
2. นางอรอนงค์  แจ่มพิศ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอชิตพล   สุกาวงศ์
2. เด็กชายอันดา   สุกาวงศ์
 
1. นายจิตรกร   คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิตตา   วาพันสุ
2. เด็กชายพิตรพิบูลย์   อุดมพรม
3. เด็กหญิงวรนุช   อ่อนแก้ว
 
1. นายชินกร   พิมพิลา
2. นางสาววิลาวัณย์  กุระจินดา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริศรา   คำสะรัมย์
2. เด็กชายภัทรพล   แจ้งประจักษ์
3. เด็กหญิงอมิตรตา   คันธะภูมิ
 
1. นายชินกร   พิมพิลา
2. นายกิตติ   ถามะพันธ์
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถานุกร   ทองหล่อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   อุสาใจ
 
1. นางสาวลัดดา   น้อยนิล
2. นางสาววิไลรัตน์   รวมออม
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สามา
2. เด็กชายอยวัต   รัศมี
3. เด็กชายเจษฎา  คำพรมมา
 
1. นายชินกร   พิมพิลา
2. นางสาววิลาวัณย์  กุระจินดา
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   บุดดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมมา
3. เด็กชายอดิศักดิ์   ทับลือ
 
1. นายชินกร   พิมพิลา
2. นางสาววิลาวัณย์  กุระจินดา