สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงธราวดี  วรรณโส
2. เด็กหญิงพิราภรณ์   ฮุงหวล
3. เด็กหญิงสุภาธิณี   ผุดผ่อง
4. เด็กหญิงอภัสนัน   ตันสมรส
5. เด็กชายอัฐพล   สุขชาติ
 
1. นางนวลจันทร์   พันธะสา
2. นายชนะ  ไชยะตา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   อำมะลา
2. เด็กหญิงนิ่มนวล   ไทยท้าว
3. เด็กหญิงนุชธิดา   คุนากร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   แจนโกนดี
2. นางบรรทม   จันทิวงค์