สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงปนัดดา   พาเมือง
2. เด็กชายวัชรินทร์   ราชสีทา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   แจนโกนดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชธิดา  คุนากร
2. เด็กหญิงมณฑิรา   สุวรรณชัยรบ
3. เด็กหญิงอรนุช   พรมเรียน
 
1. นางนวลจันทร์   พันธะสา
2. นางสาวจุรีรัตน์   แจนโกนดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงทัศนีย์   เรือริรักษ์
2. เด็กหญิงอรนุช   พรมเรียน
3. เด็กหญิงไขนิภา   วรรณโส
 
1. นางนวลจันทร์   พันธะสา
2. นางสาวจุรีรัตน์   แจนโกนดี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงจันทร์
2. เด็กหญิงประภัสสร   โชคคูณ
3. เด็กหญิงอภิญญา  พาเมือง
 
1. นางนวลจันทร์   พันธะสา
2. นางสาวจุรีรัตน์  แจนโกนดี