สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาณี  จำปาคำ
2. เด็กหญิงศศิปรียา  โสภาพงษ์
3. เด็กหญิงศิริญาดา  ธิศาเวช
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  รอดอุด
2. นายไพศาล  เพชรพรรณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงศ์   สัพโส
2. เด็กชายภาสกร    สัพโส
3. เด็กชายอนุชา    มาตรักษ์
 
1. นายประยูร  วงศ์ธรรม
2. นางเนตนภิส  วงศ์ธรรม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลยา    สุดาชม
2. เด็กชายธนพนธ์    ผลจันทร์
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์    จันทร์เกตุ
 
1. นางดรรชนี  วรรณวาส
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  รอดอุด