สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาบ่อ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 16.76 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชิษณุชา  กรุณานำ
2. เด็กชายพิพิธธน  เจริญไชย
 
1. นางอรอนงค์  สาขามุละ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปานโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงสิริมล  ฝ่ายขันธ์
3. เด็กหญิงอรยา  โต๊ะทอง
 
1. นางสาวภัสรา  สาขามุละ
2. นางสาววิทย์ชฎา  บัวภาคำ