สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงพีรญา  ภูถาดลาย
 
1. นางอารีวรรณ  แก้วคำแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรดา  พัฒคาต
 
1. นางอารีวรรณ  แก้วคำแสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิตตรา  ผลาจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรดา  พัฒคาต
 
1. นางอารีวรรณ  แก้วคำแสน
2. นางพรสวัสดิ์  หัวดอน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รัตนพูล
2. เด็กหญิงจิรัญญา  สิงหาช
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยมาตร
4. เด็กหญิงนรินทิพย์  เติมประชุม
5. เด็กหญิงอริสรา  ทับละคร
 
1. นายประเทือง  สุวรรณวร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงทินัตดา  ผลาจันทร์
2. เด็กหญิงพนัชกร  กองโกย
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  มณีบู่
4. เด็กหญิงศิริพัฒ  มณีบู่
5. เด็กหญิงอภิญญา   สารีนันท์
 
1. นางพรสวัสดิ์  หัวดอน
2. นางอารีวรรณ  แก้วคำแสน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กชายภูวเดช  ผลาจันทร์
 
1. นายประเทือง  สุวรรณวร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิตตรา  ผลาจันทร์
 
1. นางอารีวรรณ  แก้วคำแสน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ยอดสุบรรณ
2. เด็กชายทรงเดช  รัตนพูล
3. เด็กชายประชา  มีพรหม
4. เด็กชายวราวุฒิ  โพทะนา
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  โยธายุทธ
6. เด็กชายอินทรเดช  สุรินทะ
 
1. นายสฤษฎ์  เจริญไชย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายทักษิณ  ผลาจันทร์
2. เด็กชายภูวเดช  ผลาจันทร์
 
1. นายสถิตย์  หัสจันทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายชนัทดา  จรัญวรรณ
2. เด็กหญิงสิรามล  สุรินทะ
 
1. นายสถิตย์  หัสจันทอง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มณีบู่
2. เด็กหญิงศิริพัฒ  มณีบู่
3. เด็กหญิงอภิญญา   สารีนันท์
 
1. นางพรสวัสดิ์  หัวดอน