สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนัญญา  บุญจรัญ
 
1. นางพิสมัย  อุทรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาริสา  วันทา
2. เด็กหญิงวิรัตติยา  ทิพมาตย์
 
1. นางพิสมัย  อุทรักษ์
2. นางจินดา  มิตรจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายก้องภพ  มาตราช
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  เหระวัน
 
1. นายประมวล  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวจิราภรณ์  แสนอุบล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงธาวินี  วงสาทอง
2. เด็กหญิงปานขวัญ  มาตะรักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  วงษาทอง
4. เด็กหญิงศศินา   แสวงหา
5. เด็กหญิงสุธิชา  คัณทักษ์
 
1. นางประเพียร  สัพโส
2. นายจุลลา  มาตะรักษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เหลาพรม
2. เด็กหญิงปณิดา  วรรณวาส
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  นันนิยงค์
4. เด็กหญิงศิรประภา  ผิวมะลิ
5. เด็กหญิงอัยยะดา  มาตะรักษ์
 
1. นางประเพียร  สัพโส
2. นางนิตยาพร  คำทะเนตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 20 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์รักษา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์คำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มาตะรักษ์
2. เด็กชายมนตรี  เหลาพรม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทพแสง
 
1. นางอุลัยพันธิ์   อิ่มดำ
2. นายประจญ  ศรีสร้อย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 15 1. เด็กชายศิริพงศ์  ต่ายเนาว์ดง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์คำ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายอัษฎา   จันเกตุ
 
1. นางดาริกา  อ่อนทา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิระดาพร  ธิวะโต
2. เด็กหญิงชนกนันท์  เหลาพรม
3. เด็กหญิงมลฤดี  วงษาทอง
 
1. นางนิตยาพร  คำทะเนตร
2. นางอรอุมา  พิมพา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายณภัทร  สารเพ็ญ
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มาตะราช
 
1. นางนิตยาพร  คำทะเนตร
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์คำ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา  เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงพันธิตรา  วังสีรัง
3. เด็กหญิงอนิษรา  ไชยลพ
 
1. นางพิสมัย  อุทรักษ์
2. นางดาริกา  อ่อนทา
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐพล  สัพโส
2. เด็กหญิงลักษิกา  วรรณวาส
3. เด็กชายวีรภัทร  วงษาศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสนอุบล
2. นางสุภิณดา  สัพโส
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทพงศ์  มาสโสภา
 
1. นางนิตยาพร  คำทะเนตร
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายจตุพร  ศรีวงษา
2. เด็กชายธนากร  ไชยปัญหา
 
1. นางนิตยาพร  คำทะเนตร
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์คำ