สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.83 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภูดินันท์  ช่วยสุข
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เขียวดวงดี
 
1. นายประภาส  เขียวดวงดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สุริยะจันทร์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  นามวงศ์ทัศน์
 
1. นางยินดี  มาลาทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายบุลากร  นิจโชติ
2. เด็กหญิงพุทธชาติ  บุญภาพ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  หอมสมบัติ
 
1. นาง พิสมัย  อินพิทักษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  พาพิจิตร
2. เด็กชายธีรวิทย์  เกลี้ยงไธสง
3. เด็กหญิงปานวาด  วะจีปะสี
 
1. นางยินดี  มาลาทอง