สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตากาง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายตะวัน  ศรีไทย
2. เด็กชายวีระศักดิ์  มาตราช
 
1. นายประวิทย์  นนตะเสน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ไชยปัญหา
 
1. นางประทุมวัน  เตียงพลกรัง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สาระบุญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดิษฐ์ขำ
3. เด็กหญิงปนิดา  ลักษณะศรี
4. เด็กหญิงปิยะธิดา    ไชยวงค์
5. เด็กหญิงพรนภา  ชำนาญฤทธิ์
6. เด็กชายสมชาย  สารสาตร์
 
1. นายประวิทย์   นนตะเสน
2. นายพงศ์สุระ   ไชยปัญหา
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วสนิท
 
1. นางรัทธิดา  กิณเรศ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายพลพล   บูชาพันธ์
2. เด็กชายสมัชญ์  ไชยปัญหา
3. เด็กหญิงอริสรา    สมเพ็ช
 
1. นางอรัญญา   จดจำ
2. นางประทุมวัน  เตียงพลกรัง