สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงวิลาชินี  ยินดี
 
1. นางสาวชัญญานุช  นำสงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ยืนนาน
2. เด็กหญิงอัญชสา  ตรงดี
3. เด็กชายเอกราช  ศิริดล
 
1. นางสุดสงวน  จันชมภู
2. นางชัชฎาพร  ไชยสาคร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายศิริชัย  แสนนา
2. เด็กหญิงสุนัญญา  โสมศรี
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  ยืนนาน
 
1. นายชาญชัย  คานเพชรทา
2. นางสุดสงวน  จันชมภู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชวรา  จู่พระจันทร์
2. เด็กหญิงเมธาวี  สีเงิน
 
1. นายประวิตร  คำภูแสน
2. นางชัชฎาพร  ไชยสาคร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิรภาพ  แสนเมืองลาย
 
1. นางสาวชัญญานุช  นำสงค์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายกริสนัย  ตาลวิลาด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สาระพันธ์
3. เด็กชายธนกร  จันทร์ดี
 
1. นายประวิตร  คำภูแสน
2. นายชาญชัย  คานเพชรทา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานติมา  วินสะคุ
2. เด็กชายสุริยา  พรมผัน
3. เด็กหญิงอนงค์รดี  สังคนาวิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สัพโส
2. นายพลวรรธน์  รินทะชัย