สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชวรา  จู่พระจันทร์
2. เด็กหญิงเมธาวี  สีเงิน
 
1. นายประวิตร  คำภูแสน
2. นางชัชฎาพร  ไชยสาคร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายกริสนัย  ตาลวิลาด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สาระพันธ์
3. เด็กชายธนกร  จันทร์ดี
 
1. นายประวิตร  คำภูแสน
2. นายชาญชัย  คานเพชรทา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานติมา  วินสะคุ
2. เด็กชายสุริยา  พรมผัน
3. เด็กหญิงอนงค์รดี  สังคนาวิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สัพโส
2. นายพลวรรธน์  รินทะชัย