สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สังฆะคาม
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  สายบัว
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แสงจันทร์
 
1. นายสินธุวัตร  ศรีสร้อย
2. นางอรชร  ศรีสร้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทรงอาจ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงอรัญญา  สาวะทา
 
1. นางสาวจตุพร  ขันธุลา
2. นางสาวศรีสุดา  หงษ์ภู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทรงอาจ
2. เด็กหญิงภคพร  บุตรสุรินทร์
3. เด็กหญิงลภัสรดา  ผลจันทร์
4. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์พุทธา
5. เด็กหญิงเกวลิน  หาริตะวัน
 
1. นางสาวกิ่งดาว  นามคาน
2. นางสาวจตุพร  ขันธุลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 16 1. เด็กหญิงวนิศา  กองคำ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กองคำ
 
1. นางอรชร  ศรีสร้อย
2. นางเนตรนุช  ลักษณะศรี
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ดุลยะลา
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ฝ่ายขันธ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  หงษ์ภู
2. นายสินธุวัตร  ศรีสร้อย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  พร้อมใจ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงศุจินธรา  สารมานิตย์
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางอทิตยา  ณ หนองคาย
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปภัสสร  ดุลยะลา
2. เด็กหญิงผกามาศ  ญาติวงศ์
3. เด็กชายพัทธดนย์  ดุลยะลา
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางเนตรนุช  ลักษณะศรี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปภัสสร  ดุลยะลา
2. เด็กหญิงผกามาศ  ญาติวงศ์
3. เด็กหญิงภัททิยา  วงศ์พุทธา
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางสาวศรีสุดา  หงษ์ภู
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภคพร   บุตรสุรินทร์
 
1. นายทักษิณ  คำทวี
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89.11 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรชาติ  ดุลยะลา
 
1. นายทักษิณ  คำทวี
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทัศน์  เฉลิมสุข
 
1. นายทักษิณ  คำทวี
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวินิต  สูนยัน
 
1. นางเนตรนุช  ลักษณะศรี
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สังฆะคาม
2. เด็กชายกฤษณะ  ลักษณะศรี
3. เด็กหญิงกุลนิภา  ดุลยะลา
4. เด็กชายคุณันญา  ปานเดชา
5. เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มแจ้ง
6. เด็กหญิงชลธิชา  สีโมสาร
7. เด็กหญิงณัชชา  พร้อมใจ
8. เด็กชายธนากร  จำเริญเศษ
9. เด็กชายธีรชาติ  ดุลยะลา
10. เด็กหญิงนภัสสร  สารมานิตย์
11. เด็กหญิงนิภาพร  คำสิน
12. เด็กหญิงปุญช์กนก  ยินดี
13. เด็กหญิงภคพร   บุตรสุรินทร์
14. เด็กชายภัสดา  บุญฤาษี
15. เด็กชายภูริเดช  บัวพา
16. เด็กชายรพีภัทร  ประชานันท์
17. เด็กหญิงละออ  มะณีกัน
18. เด็กชายวรพรต  ไชยสา
19. เด็กหญิงวรวรรณ  ยอดสุวรรณ
20. เด็กหญิงวัทนวร  แสงตะวัน
21. เด็กหญิงสุณิสา  พื้นพรม
22. เด็กชายสุทัศน์  เฉลิมสุข
23. เด็กหญิงสุภาวดี  เฉลิมสุข
24. เด็กชายอนันทรักษ์  ลักษณะศรี
25. เด็กชายอนุชา  หารธงไชย
26. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์พุทธา
27. เด็กหญิงอภิรตา  กล้าหาญ
28. เด็กชายอภิวินิต  สูนยัน
29. เด็กหญิงอมรรัตน์  กองคำ
30. เด็กหญิงอรัญญา  สาวะทา
 
1. นายทักษิณ  คำทวี
2. นางสาวกิ่งดาว  นามคาน
3. นางมลัยภรณ์  โนนทะราช
4. นางสาวจตุพร  ขันธุลา
5. นางแววยุรี  ใบภักดี
6. นางอรชร  ศรีสร้อย
7. นางนีรนุช  วุฒนาม