สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.2 ทอง 7 1. เด็กชายวีรากร  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แสงชาติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ฤทธิ์มนต์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แสงชาติ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  พันธ์ชัย
2. เด็กหญิงณัฐชา  สว่างแก้ว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  แสนโคตร
4. เด็กหญิงธารีรัตน์  รักษาแสง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  แพงจอม
6. เด็กชายปณิตา  ทีฆะพันธ์
7. เด็กหญิงภคพร  วิจิตรพงษ์
8. เด็กหญิงมัณฑนา  สิทธิสาร
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  สาสอน
10. เด็กหญิงวริชยา  แสนศรีพล
11. เด็กหญิงวิชยาดา  กาสินพิลา
12. เด็กหญิงวิไลพร  ทำทรัพย์
13. เด็กหญิงสุนิตา  พันวิลัย
14. เด็กหญิงอัญชิษฐา  รักพงษ์ไทย
15. เด็กหญิงโยษิตา  เรืองสัตย์
 
1. นางทองคำ  พุกพูน
2. นายนคร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. นางวาสนา  ต่ำกลาง
4. นางสาวจิตรา  พาเสน่ห์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงสโรชา  รัชชุศิริ
 
1. นายไชยภัทร  สุนารักษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ทวีพร
2. เด็กชายเอกนันต์  เนตรสว่าง
 
1. นางสาวจิตรา  พาเสน่ห์
2. นายนคร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แสนโคตร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แพงจอม
3. เด็กหญิงภคพร  วิจิตรพงษ์
 
1. นางทองคำ  พุกพูน
2. นางสาวจิตรา  พาเสน่ห์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปณิตา  ทีฆะพันธ์
2. เด็กหญิงภคพร  วิจิตรพงษ์
3. เด็กหญิงสุนิตา  พันวิลัย
 
1. นางทองคำ  พุกพูน
2. นางสาวจิตรา  พาเสน่ห์