สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยศทะแสน
2. เด็กหญิงพจมาน  หัศกรรจ์
3. เด็กชายภูริชร์  วาธิภักดี
 
1. นางพิศมัย  โตงาม
2. นายธีรภาพ  โตงาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทิวากร  ศรีพรหมษา
2. เด็กชายภูชิต  ศรีพรหมษา
 
1. นายธงชัย  โตงาม
2. นายธีรภาพ  โตงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกันตนา  ศรีพรหมษา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  นะวงศ์รัมย์
3. เด็กหญิงศรัญญา  เจริญชัย
 
1. นางทองคำ  เหมะธุลิน
2. นางพิศมัย  โตงาม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริศนา  อุปสรรค
 
1. นายธงชัย  โตงาม