สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิตรา  บุราญรมย์
2. เด็กชายธีรชาติ  พจนา
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นางดุษฎี  กลิ่นพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพงศ์  แสงคำปาน
2. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  วันชัย
3. เด็กชายธีรวิทย์  คำแสนสุข
 
1. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
2. นายพรชัย  บุราณสาร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กชายธีรชาติ  พจนา
2. เด็กชายธีรภัทร  สาคร
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  อินทร์นอก
 
1. นายพรชัย  บุราณสาร
2. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาพร  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ทองอนันต์
3. เด็กหญิงสุธิตา  ทะนะบริหาร
 
1. นางพงษ์พิศ   พงษ์อินทร์ธรรม
2. นายถาวร  คำเพชรดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายกิตตินันท์  ชุมสีวัน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณโคตร
3. เด็กหญิงมุทิตา  พรมวัง
4. เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์สิงห์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ตั้งกมลศรี
 
1. นางสาวรัญดร  ทองเดช
2. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำฟัก
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทะนะบริหาร
3. เด็กหญิงปิยะภรณ์  หนูเข็ม
4. เด็กหญิงภัทรพร  คำลือ
5. เด็กหญิงไอลดา  เอกตาแสง
 
1. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
2. นางพงษ์พิศ   พงษ์อินทร์ธรรม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  หูชัยภูมิ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็มทับ
3. เด็กหญิงปลายตะวัน  บุราณสาร
4. เด็กหญิงยมลพร  คำเพชรดี
5. เด็กหญิงเกตน์นิภา  หอมใส
 
1. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
2. นางสาวรัญดร  ทองเดช
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  หูภัยภูมิ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประชานันท์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองมูล
4. เด็กหญิงณัฐวิมล  สุพีคำ
5. เด็กหญิงธัญญาพร  อ่อนศรี
6. เด็กหญิงธารารัตน์  ทองอะนันท์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็มทัย
8. เด็กหญิงนภัสสร  บุญงาม
9. เด็กหญิงปลายตะวัน  บุราณสาร
10. เด็กหญิงยมลพร  ดำเพชรดี
11. เด็กหญิงวรนุช  ศิริสุวรรณ์
12. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีจันทร์
13. เด็กชายอภิวัฒน์  แก่นท้าว
14. เด็กหญิงเกตนิภา  หอมใส
15. เด็กหญิงเสาวภา  ขจร
 
1. นางสาวธัญดร  ทองเดช
2. นางวิเชียร  รักษ์กระโทก
3. นายลักขณา  ศรีจำพลัง
4. นายพรชัย  บุราณสาร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประชานันท์
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญงาม
3. เด็กหญิงพรชิตา  เชื่อเงิน
 
1. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
2. นางวิเชียร  รักษ์กระโทก
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สุปะมา
2. เด็กชายภัทรกร  ทุมสุด
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์  เหาะเหิน
 
1. นางวิเชียร  รักษ์กระโทก
2. นายเรืองยศ  ลาฮาม
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐฺิติวัฒน์  อัญชัยศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  วัณโน
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นางวิเชียร  รักษ์กระโทก
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  ลำดวนดง
2. เด็กชายพีรยุทธ  บุราณรมย์
3. เด็กชายศุภนิมิต  สุภีร์คำ
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นายเรืองยศ  ลาฮาม