สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิชญา  แซ่โปย
 
1. นางสุวัฒนา  เหมะธุลิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญชนก  วาริคิด
2. เด็กหญิงบุษบา  เสือปู่
3. เด็กหญิงโยทกา  โพธิ์สา
 
1. นางสาวบุญผอง  คุณศักดิ์
2. นางสาวกศิมา  เทพิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐมน  มีชัยงอน
2. เด็กหญิงนันทิดา  ศรีบัวพระ
3. เด็กหญิงปาริตา  ศรีบัวพระ
4. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ไชยสลี
5. เด็กหญิงอภิญญา  ภักดี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ขาวขันธ์
2. นางกัญญา  ไชยน้ำอ้อม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สายถนอม
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สูตรไชย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หลักคำ
 
1. นางทัศชณีย์  พันธุโคตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงประภาสิริ  สมโชค
2. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ไชยสลี
 
1. นางทัศชณีย์  พันธุโคตร
2. นางกัญญา  ไชยน้ำอ้อม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายดนัย  ปาระพิมพ์
2. เด็กชายทินภัทร  ไชยเชษฐ์
3. เด็กชายปวริศ  เตรียมตัว
4. เด็กชายภูชิสส์  ปาระพิมพ์
5. เด็กชายรวิภาส  ยลชื่น
6. เด็กชายสราวุธ  ภาวงค์
 
1. นางสุวัฒนา  เหมะธุลิน
2. นางสาวกัญญาวีร์  สูตรไชย
3. นายพิศมัย  ศรีสำราญ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีเรือง
2. เด็กชายชญานิน  เตรียมตัว
3. เด็กชายธนวัฒน์  นาใจแก้ว
4. เด็กชายนครินทร์  ภักดี
5. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เผื่อนผึ้ง
6. เด็กชายวัฒนศักดิ์  คำสมัคร
 
1. นายพิศมัย  ศรีสำราญ
2. นางสาวบุญผอง  คุณศักดิ์
3. นางสุดใจ  ภาวงค์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายคุณากร  กรุณานำ
2. เด็กชายพัชรพล  ผาชาตัน
3. เด็กชายภัทรพล  มิ่งมิตร
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สูตรไชย
2. นายพิศมัย  ศรีสำราญ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัชนิชา  มีศรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สุภาชาติ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  มีชัยงอน
4. เด็กหญิงธนัชชา  ประสะนะตัง
5. เด็กหญิงวิชญาดา  ปาระพิมพ์
6. เด็กหญิงอติมา  จันทะโคตร
 
1. นางสาวบุญผอง  คุณศักดิ์
2. นางวิมลรัตน์  ขาวขันธ์
3. นางสาวกัญญาวีร์  สูตรไชย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปาระพิมพ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หาสี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สูงใส
 
1. นางสุดใจ  ภาวงค์
2. นางสาวปนัดดา  นาใจแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ตาระบัตร
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จุฬารี
3. เด็กหญิงอรอารีย์  บันทะนาด
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ขาวขันธ์
2. นางสาวปนัดดา  นาใจแก้ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชิตา  รูขะจี
2. เด็กหญิงนภัญสร  ขุนโย
3. เด็กหญิงวรรณษา  หวินทะวงษ์
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สูตรไชย
2. นางสาวกศิมา  เทพิน
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ภูคองตา
2. เด็กชายชัยยศ  อนันตภูมิ
3. เด็กชายธราธิป  ปัญญาคุณ
 
1. นางสาวบุญผอง  คุณศักดิ์
2. นางสาวกศิมา  เทพิน