สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิชญา  แซ่โปย
 
1. นางสุวัฒนา  เหมะธุลิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญชนก  วาริคิด
2. เด็กหญิงบุษบา  เสือปู่
3. เด็กหญิงโยทกา  โพธิ์สา
 
1. นางสาวบุญผอง  คุณศักดิ์
2. นางสาวกศิมา  เทพิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สายถนอม
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สูตรไชย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หลักคำ
 
1. นางทัศชณีย์  พันธุโคตร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายดนัย  ปาระพิมพ์
2. เด็กชายทินภัทร  ไชยเชษฐ์
3. เด็กชายปวริศ  เตรียมตัว
4. เด็กชายภูชิสส์  ปาระพิมพ์
5. เด็กชายรวิภาส  ยลชื่น
6. เด็กชายสราวุธ  ภาวงค์
 
1. นางสุวัฒนา  เหมะธุลิน
2. นางสาวกัญญาวีร์  สูตรไชย
3. นายพิศมัย  ศรีสำราญ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีเรือง
2. เด็กชายชญานิน  เตรียมตัว
3. เด็กชายธนวัฒน์  นาใจแก้ว
4. เด็กชายนครินทร์  ภักดี
5. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เผื่อนผึ้ง
6. เด็กชายวัฒนศักดิ์  คำสมัคร
 
1. นายพิศมัย  ศรีสำราญ
2. นางสาวบุญผอง  คุณศักดิ์
3. นางสุดใจ  ภาวงค์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายคุณากร  กรุณานำ
2. เด็กชายพัชรพล  ผาชาตัน
3. เด็กชายภัทรพล  มิ่งมิตร
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สูตรไชย
2. นายพิศมัย  ศรีสำราญ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัชนิชา  มีศรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สุภาชาติ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  มีชัยงอน
4. เด็กหญิงธนัชชา  ประสะนะตัง
5. เด็กหญิงวิชญาดา  ปาระพิมพ์
6. เด็กหญิงอติมา  จันทะโคตร
 
1. นางสาวบุญผอง  คุณศักดิ์
2. นางวิมลรัตน์  ขาวขันธ์
3. นางสาวกัญญาวีร์  สูตรไชย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปาระพิมพ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หาสี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สูงใส
 
1. นางสุดใจ  ภาวงค์
2. นางสาวปนัดดา  นาใจแก้ว
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ตาระบัตร
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จุฬารี
3. เด็กหญิงอรอารีย์  บันทะนาด
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ขาวขันธ์
2. นางสาวปนัดดา  นาใจแก้ว
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชิตา  รูขะจี
2. เด็กหญิงนภัญสร  ขุนโย
3. เด็กหญิงวรรณษา  หวินทะวงษ์
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สูตรไชย
2. นางสาวกศิมา  เทพิน
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ภูคองตา
2. เด็กชายชัยยศ  อนันตภูมิ
3. เด็กชายธราธิป  ปัญญาคุณ
 
1. นางสาวบุญผอง  คุณศักดิ์
2. นางสาวกศิมา  เทพิน