สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายธนพล  พรมภา
2. เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วก่า
3. เด็กชายศราวุธ  คิดถูก
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ขลังวิเชียร
2. นางสาวนิภาพร  โคตรจำปา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณทิตา  สาขาสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิชยา  มณีจันทร์
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  โดการสิงห์
 
1. นางสาวนิภาพร  โคตรจำปา
2. นางสาวธิดารัตน์  ขลังวิเชียร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายศรยุทธ  จันทร์ลือชัย
 
1. นางสาวนฤกมล  ไชยเชษฐ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิรญาณ์    สารศรี
2. เด็กชายวรยุทธ์   นิลดา
3. เด็กหญิงอริสา   ขำสุข
 
1. นางปราถนา    สาขา
2. นางปริญญา  นามม่อง