สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงดาวณิดา  แสนจันทร์
 
1. นางอัมภวรรณ  บัวสกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุขุม
2. เด็กหญิงเยาวภา   จันมีอ้น
 
1. นางกุหลาบ  กวานเชียงเหนือ
2. นางสาวโอกาส  นามคุณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมยศ
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  สินลับ
3. เด็กหญิงปรัชญาพร  ประธาน
 
1. นางจินตนา  อำมุกคะ
2. นางกิ่งเพชร  บุญเลิศ