สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนฤมล  กุลโท
 
1. นางทวีวัลย์   สุวชาติ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายศิริศักดิ์  แก้วมุงคุณ
 
1. นางอัมภวรรณ  บัวสกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ภูศิลา
 
1. นางอัมภวรรณ  บัวสกุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ดอนบำรุง
 
1. นางบุณยนุช  พละเสน
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 13 1. เด็กชายฤทธิกร  แสวงกิจ
2. เด็กชายวราวุฒิ  นามแก้ว
3. เด็กชายสุกฤต  สีเหลือง
 
1. นางปาริชาติ  เชษฐสุราษฎร์
2. นางกิ่งเพชร  บุญเลิศ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงพรพรรณ์  พรมจักร์
 
1. นางลำใย  ท้าวเพชร
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายสินทวี   สุพินิจ
2. เด็กหญิงสุพนิต  ทองประทุม
3. เด็กหญิงอรปรียา  ระศรีจันทร์
 
1. นางลำใย  ท้าวเพชร
2. นางทวีวัลย์   สุวชาติ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนท์วัฒน์  สมชาติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  มณีนพ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  นะดาบุตร
 
1. นายทวัฒชัย  พิมชาติ
2. นางลำใย  ท้าวเพชร
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายกวี  โฮมวงศ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  สมชาติ
3. เด็กชายนิกรรัตน์  อาจโยธา
 
1. นายทวัฒชัย  พิมชาติ
2. นางสาวโอกาส  นามคุณ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทนุธรรม  เจริญชัย
2. เด็กหญิงอุมากร  ระศรีจันทร์
3. เด็กหญิงใบเตย  อ่อนสุระทุม
 
1. นางลำใย  ท้าวเพชร
2. นางสาวพารุวรรณ  โอทาตะวงศ์