สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าวารี สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงกรรณิการร์   คงเจริญ
2. เด็กหญิงยุพิน   วรรณเนาว์
3. เด็กหญิงวราลักษณ์   อกอุ่น
 
1. นายเดชา   ราชชมภู
2. นายสุรสิทธิ์   สงฆ์ธรรม