สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญมาตย์
 
1. นายจุลมณี  ชาแสน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.4 เงิน 14 1. เด็กชายเจษฎา  ราชชมภู
 
1. นายจุลมณี  ชาแสน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงศรุตา  ลุนจักร
2. เด็กหญิงสุทธินันท์  นนทะราช
 
1. นายสุรัตน์  บาตดี
2. นางสาววรรณนิษา  ไชยวงศ์คต
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงทิชา  นามทมาต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคี
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  สุวรรณวงค์
 
1. นางศิริพร  สาขามุละ
2. นางทิพย์ขันธ์  เบียนไชย