สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.4 เงิน 14 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ทวีทรัพย์
 
1. นางณัฐภัทร   บริบูรณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงนิติยากร  นิติธรรม
2. เด็กหญิงปิยากร  สุบุญมา
3. เด็กหญิงสิริยากร   ศิริบุตร
 
1. นางภัทราพร   อินทะชัย
2. นางสุดใจ   ทองเหลา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ   แสงแก้ว
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ปรารถ
 
1. นายสิทธิโชค   ศรีสถาพร