สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพิรดา  ปาละสิทธิ์
 
1. นางอรจันทร์  ศิริขันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายญาณกวี  พรมมงคล
 
1. นางวรจันทร์  ศิริขันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพชรมน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิศจะโปะ
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ถิ่นถาน
4. เด็กหญิงณัฐติกาล  ล้ำลอง
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทัง
6. เด็กหญิงธรพร  พุฒพัฒธ์
7. เด็กหญิงลัคนา  ฝากงคำ
8. เด็กหญิงวิมลิน  ศิลาเดช
9. เด็กหญิงสปรียา  บุตรนาม
10. เด็กหญิงสุทธิดา  คำสะไบ
 
1. นางอรัญญา  เสนาชัย
2. นางสุภาภรณ์  พันธศรี
3. นายสุริยันต์  คุณารักษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญเกิด
2. เด็กชายพัสกร  ธรรมคุณ
 
1. นางทองคำ  บุตรแสน
2. นางวรจันทร์  ศิริขันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐิดา  พิมพะวะ
 
1. นางสุภาภรณ์  พันธศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 16 1. เด็กชายสรวิศ  พรมบุญ
 
1. นางสุภาภรณ์  พันธศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 21 1. เด็กหญิงอมิตตา  ดวงจิตร
 
1. นางสุภาภรณ์  พันธศรี