สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70.6 เงิน 4 1. เด็กชายสุนิมิตร   มัลลิกะนาวัน
 
1. นางสุภาพ   ชาญนรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงปราณี   วงษมะณี
2. เด็กหญิงีณีรนุช   ดวงปากดี
 
1. นางสุภาพ  ชาญนรา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราพร   ทวีสุข
2. เด็กชายชาญชัย   แก้วทาสี
3. เด็กหญิงชิดชนก   อ่างอินทร์
4. เด็กหญิงฐิติพร   วิรุณพันธ์
5. เด็กชายธีรเดช   ป้องปิ่น
6. เด็กหญิงนิธิดา   พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงนิพาดา   แก้วทาสี
8. เด็กหญิงบุญนิมิตร   อาจอาษา
9. เด็กชายอดิรุจ   มณีชม
10. เด็กชายเอกพิชัย   พวงสรี
 
1. นางสุภาพ  ชาญนรา