สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   ชินาคำ
2. เด็กหญิงชลลดา   ธรรมจี
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา   พิมสาร
4. เด็กชายธนกฤต   มุ่งมาตย์
5. เด็กชายธีระสิทธ์   สากระโทก
6. เด็กชายภูมิพัฒน์   ตาลเจิม
 
1. นายสมเด็จ   ไชยรา
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายปิยวัฒน์  มารศรี
 
1. นายสมบัติ  มิกทา
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85.09 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จ้อยจีด
 
1. นางสงบ  พจนา
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 86.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อายุยืน
2. เด็กชายกิ่งเพชร  อำอาจ
3. เด็กชายครองภพ  ทองกัญญา
4. เด็กหญิงจิรนันท์  ทองมูล
5. เด็กชายจีรายุศ  อาวะระ
6. เด็กหญิงชลดา   ธรรมจี
7. เด็กหญิงชลดา   ทองชาติ
8. เด็กหญิงชิดชนก  อ่างอินทร์
9. เด็กหญิงณัฐชา  ธรรมจิตต์
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ป้อมมารดร
11. เด็กชายณัฐพล  ใหประโท
12. เด็กหญิงณีรนุช  ดวงปากดี
13. เด็กหญิงทิพตยา   ป้องปิ่น
14. เด็กชายธีรเดช  ป้องปิ่น
15. เด็กชายนวมินทร์  สังถาวร
16. เด็กหญิงนิธิดา  พลเยี่ยม
17. เด็กหญิงนิพาดา   แก้วทาสี
18. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชะดาดิษ
19. เด็กหญิงปราณี   วงษ์มณ๊
20. เด็กชายปัญญา  พิมพาสุข
21. เด็กชายพงศ์กร  งามลุน
22. เด็กหญิงพิมลรัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์
23. เด็กชายวรพงศ์  จ้อยจีด
24. เด็กหญิงวัชราภรณื  เหล่าชุมพล
25. เด็กหญิงศศิรา  ปาสกิต
26. เด็กหญิงสิริวิมล   ธรรมจี
27. เด็กหญิงสุชันญา  ธรรมจี
28. เด็กชายสุรชัย  สารีบุตร
29. เด็กชายเกรียงไกร  จันทร์วงศ์
30. เด็กชายเอกพิชัย  พวงศรี
 
1. นายอักษร  ปรีชา
2. นายชาติ  พรรื่นเริง
3. นายสมบัติ  มิกทา
4. นางสุภาพ  ชาญนรา
5. นางสุธีรา  ราชหงษ์
6. นางภิญญา  พานิชย์