สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พะตะเพ็ง
 
1. นางสุจิมา  จันทร์แก้วแร่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 54.7 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงดารินทร์  สุริยจันทร์
2. เด็กหญิงปาริมา  พรมกสิกร
3. เด็กหญิงศุพรรัตน์  แย้มยวน
 
1. นางสาวภัคพิชชา   คำภูแสน
2. นางนิภา  บุญรักษา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงปณิตา  อินทร์พระราม
 
1. นางเกษแก้ว  สุรารักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 20 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  สมจันทร์
 
1. นางสาวภัคพิชชา   คำภูแสน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงปณิตา  อินทร์พระราม
 
1. นางเกษแก้ว  สุรารักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทะวงศ์
 
1. นางเกษแก้ว  สุรารักษ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพสาวัง
2. เด็กหญิงกนกวัลย์  สมบัติดี
3. เด็กหญิงจีระนันท์  เต้นปักษี
4. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  แย้มยวน
5. เด็กหญิงภิริสา  จันทร์มี
6. เด็กชายฤทธิศักดิ์  สมจันทร์
7. เด็กชายวงศพัฒน์  ทะบัญหา
8. เด็กชายศราวุฒิ  แย้มยวน
9. เด็กชายศักดิ์นฤน  ราชไชย
10. เด็กหญิงสุภัชชา  อุตลุด
 
1. นางพวงเพชร  ศรีเทา
2. นางบัวไสย  นาคะอินทร์
3. นางสาววิภาสิณี  หัศกรรจ์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพสาวัง
2. เด็กหญิงกนกวัลย์  สมบัติดี
3. เด็กหญิงจีระนันท์  เต้นปักษี
4. เด็กหญิงดารุณี  รัตนกร
5. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  คำภูแสน
6. เด็กหญิงวารุณี  ตูมหอม
 
1. นางพวงเพชร  ศรีเทา
2. นางนิภา  บุญรักษา
3. นางสุจิมา  จันทร์แก้วแร่
4. นางชนนิกานต์  นันทราช
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพสาวัง
2. เด็กหญิงกนกวัลย์  สมบัติดี
3. เด็กหญิงจีระนันท์  เต้นปักษี
4. เด็กหญิงพิระดา  ตาสว่าง
5. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  คำภูแสน
6. เด็กหญิงวารุณี  ตูมหอม
 
1. นางพวงเพชร  ศรีเทา
2. นางสวาท  ราชไชย
3. นางสาวภัคพิชชา   คำภูแสน
4. นางเกษแก้ว  สุรารักษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายศิวพร  พรรณา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พะตะเพ็ง
 
1. นางชนนิกานต์  นันทราช
2. นางสาววิภาสิณี  หัศกรรจ์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แย้มยวน
 
1. นางสาวภัคพิชชา   คำภูแสน
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เติมประชุม
 
1. นางสาวภัคพิชชา   คำภูแสน