สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศาวิณี  เกตวงษา
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  คำทะเนตร
 
1. นางอาระดิน  คำทะเนตร
2. นายชาตรี  ไชยเชษฐ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายตันติกร  นันตะสุข
2. เด็กชายธีรพงษ์  โพธินี
 
1. นายไพโรจน์  เจริญอินทร์
2. นางวชรกมล  พนิตอนงกริต
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล   เหลาแตว
 
1. นางอาระดิน   คำทะเนตร