สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  การุญ
2. เด็กชายธนากรณ์  จิตตรง
 
1. นายบุญร่วม  สัพโส
2. นางลำพอง  สัพโส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์   น้อยอินทร์
2. เด็กชายลิคิต   อุปครราช
 
1. นางมัลลิกา    การุญ
2. นางสาวยาดา   จงกสิกัน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  น้อยนรินทร์
2. เด็กหญิงจิรัศยา  เหลาแตว
 
1. นางอุราวรรณ  กลยนี
2. นางธิวรินทร์  วจีสิงห์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียานุช  ยงพรหม
 
1. นางสาวยาดา  จงกสิกัน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาพร  การุญ
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ปะระทัง
 
1. นายไพโรจน์  เจริญอินทร์
2. นางเยาวลักษณ์  เสียงสนั่น
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เหลาแตว
2. เด็กชายประสานศิลป์  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นายไพโรจน์  เจริญอินทร์
2. นางสาวยาดา  จงกสิกัน
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมร  อุสาพรหม
 
1. นางธิวรินทร์    วจีสิงห์
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริทัต   เหลาแตว
2. เด็กหญิงอมร   อุสาพรหม
 
1. นางมัลลิกา   การุญ
2. นางดวงรัตน์   เหลาแตว
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนิภา   นรสาร
 
1. นางสาวธันญา    วงค์สาย
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายศรัณยู    เหลาแตว
 
1. นางลำพอง   สัพโส
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริทัต  เหลาแตว
2. เด็กชายอติเทพ   ชมภูเวียง
3. เด็กหญิงอมร  อุสาพรหม
 
1. นางดวงรัตน์  เหลาแตว
2. นางสาวยาดา  จงกสิกัน