สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  กาสินพิลา
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  สิงห์ปั่น
3. เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส
 
1. นางอนัญญา  แสนวิลัย
2. นางสาวระพีพรรณ  อุปถานา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  หารคำมูล
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สิทธิวงษา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  กุลแก้ว
2. นางสาวสุจิตรา  ไชยพงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  นาคภูมิชิระชัย
2. เด็กหญิงสาวิตรี  บุตรเพ็ง
3. เด็กหญิงสุทามาศ  ศรีซองเซต
4. เด็กหญิงหทัยชนก  เกษมราช
5. เด็กหญิงอภิญญา  วงษา
 
1. นายปัญญา  กันยาวงศ์
2. นางสาวศิรินภา  นาห้วย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวดี  เทพสอน
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  แคนคันรัมย์
3. เด็กหญิงธาภินี  เรืองจิตร์
4. เด็กหญิงปริชญา  สิงห์งาม
5. เด็กหญิงวิจิตรา  นามมุงคุณ
 
1. นายศักดิ์พิชิต  ชัยดี
2. นายสิงห์  แก้วประเสริฐ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวงศพัทธ์  อาษาสร้อย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิราช
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงสี
2. นางสาวรัชนีภรณ์  โพธิ์ศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนกร
2. เด็กชายประวีร์  จันทร์ศรี
3. เด็กชายพานิชย์  เอนไชย
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  คำควร
5. เด็กหญิงรสา  ขาวเสนา
6. เด็กหญิงวิชญาพร  คำผุย
7. เด็กหญิงสาวิตรี  โพธิราช
8. เด็กหญิงสุชาดา  โคตรปัญญา
9. เด็กชายอภิศักดิ์  ศรีรักษา
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำตานิตย์
 
1. นางสาววิไลพร  ศรีสถาน
2. นางสาวจันทร์จิรา  ไลยรัตน์
3. พระอุทัย  โชติปญฺโญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินตภาณี  งอกงาม
 
1. นางสาวเนตรทราย  สีมี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   รักษาแสง
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  หอมไสย
3. เด็กหญิงชลลัดดา  เสนารักษ์
4. เด็กหญิงณัฐนีย์  ชินบุตร
5. เด็กหญิงธัญชนก  สุริยภูมิ
6. เด็กหญิงวิภาพร  หะรังศรี
 
1. นายวงค์สุวรรณ  ไชยรบ
2. นางสาวนันทิกานต์  บุญลี
3. นางสาววลัยภรณ์  ศรีสถาน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วาริคิด
2. เด็กหญิงภัทรานุช  ใสศรัทธา
 
1. นางสาวชยาภรณ์  ไม้สน
2. นางสาวศศิกานต์  แสนชัย
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยวนใจ
2. เด็กหญิงกัลยากร  ยังสุข
3. เด็กหญิงจริญญา  ศรหัต
4. เด็กชายจักริน  สุเทวี
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงคำจันทร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  นิยมกาล
7. เด็กชายชานนท์  ตั้งวานิชกพงษ์
8. เด็กชายชิษณุ  ไชยมาตร
9. เด็กหญิงทนันท์พร  แดงอุไร
10. เด็กชายธนพร  ใจหมาย
11. เด็กชายธีรภัทร  สีมี
12. เด็กชายธีรภัทร  อุระหิ้น
13. เด็กชายธีรวัฒน์  แพงศรี
14. เด็กชายปรีชา  โพสาวัง
15. เด็กหญิงปวันรัตน์  อ้วนอินทร์
16. เด็กชายปารามี  ชัยตาแสง
17. เด็กชายพีระพัฒน์  โพธิ์สาวัง
18. เด็กหญิงวิชุดา  พันธุมา
19. เด็กหญิงวีรยา  ประทุมมา
20. เด็กชายวีรากร  ต้นเตย
21. เด็กหญิงศิรดาพร  บุญหด
22. เด็กชายศิริราช  เพ็งจันทึก
23. เด็กหญิงสิดาพร  ิอินทวงค์
24. เด็กชายสิทธิพล  ราชสีหา
25. เด็กหญิงสิริรัตน์  สีมี
26. เด็กหญิงสุภานันท์  ศรีหาพุฒ
27. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วกาวิน
 
1. นางสาววิไลพร  ศรีสถาน
2. นางประภาส  สีสถาน
3. นางสาวเนตรทราย  สีมี
4. นางสาวจามรี  สง่าพันธ์
5. นางรุ่งฤทัย  คำภูแสน
6. นายยงยุทธ  เกษร
7. นางสาววลัยภรณ์  ศรีสถาน