สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  หารคำมูล
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สิทธิวงษา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  กุลแก้ว
2. นางสาวสุจิตรา  ไชยพงศ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วาริคิด
2. เด็กหญิงภัทรานุช  ใสศรัทธา
 
1. นางสาวชยาภรณ์  ไม้สน
2. นางสาวศศิกานต์  แสนชัย