งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 08บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอริสา    แสนรังค์
2. เด็กชายวุฒิชัย    ไชยลบ
3. เด็กชายอนุชา    จันเกตุ
1. นางกิ่งวิภา    เกตุงาม
2. นางพรทิพย์    พิลาจันทร์
8
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 01อนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงวรัญญา    วังราช
2. เด็กหญิงเบญญาพร    พละเสน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    จุลนาถ
1. นายอธิวัฒน์    พงศ์สวัสดิ์วาณี
2. นางสาวเพชรพนาวัลย์    อุตพันธ์
4
3 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 11ชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงบุษกร    แสนละมุล
2. เด็กชายอนวัช    ผันผ่อน
3. เด็กชายรุ่งเรืองศักดิ์    เลิศสงคราม
1. นางสาวน้ำฝน    ศรีสม
2. นางสาววิมลรัตน์    บรรณารักษ์
4
4 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 13บ้านหนองหมากแซว 1. เด็กหญิงอนุสรา    ประเคนจิตร
2. เด็กหญิงภัครจิรา    ก้อนแก้ว
3. เด็กชายกิตติพงค์    ชินวงษ์
1. นางสาวขวัญฤทัย    พามี
2. นางสาววนิดา    ปุณปิตตา
4
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 18บ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์    เหมหาญ
2. เด็กชายจีระศักดิ์    วงศ์ปฐม
3. เด็กชายวิทยา    วงศ์เอาะ
1. นางสาวกนกพร    หันจางสิทธิ์
2. นางวิมลพักตร์    ดาบพิมพ์ศรี
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านดงบาก 20บ้านนาสีนวล 1. เด็กชายสุทธิมนต์    แก้วอาษา
2. เด็กหญิงจิดาภา    ทาระเวทย์
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เรืองธรรม
1. นางสาววิภารัตน์    แสงเจริญ
2. นางสาวเกตุมะณีย์    คำจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนบ้านอูนดง 03บ้านอูนดง 1. เด็กหญิงพรรณิภา    วงค์พันธ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ละดาดก
3. เด็กหญิงนันธิยา    คิดการ
1. นางวลัยรัตน์    ทองสถิตย์
2. นางศรีสุวรรณ    ศรีสร้อย
4
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว 07บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. นายไกรสร    สร้างช้าง
2. เด็กหญิงอรนิตรา    บุญสิงห์
3. เด็กหญิงสโรชา    ลีทอง
1. นางสาวกานต์สินี    ทองโคตร
2. นางวลัยพร    เกษมสานต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................